43 - MAGURO
43 - MAGURO

TUNA

295 TL

Add to Basket
44 - TORO
44 - TORO

SPECIAL FATTY TUNA

330 TL

Add to Basket
45 - SUZUKI
45 - SUZUKI

SEA BASS

395 TL

Add to Basket
48 - SHAKE
48 - SHAKE

SALMON

255 TL

Add to Basket
49 - SHIME SABA
49 - SHIME SABA

MACKEREL

115 TL

Add to Basket
118 - CHU TORO
118 - CHU TORO

FATTY TUNA

320 TL

Add to Basket