43 - MAGURO
43 - MAGURO

TUNA

340 TL

Add to Basket
44 - TORO
44 - TORO

SPECIAL FATTY TUNA

375 TL

Add to Basket
45 - SUZUKI
45 - SUZUKI

SEA BASS

685 TL

Add to Basket
48 - SHAKE
48 - SHAKE

SALMON

290 TL

Add to Basket
49 - SHIME SABA
49 - SHIME SABA

MACKEREL

130 TL

Add to Basket
118 - CHU TORO
118 - CHU TORO

FATTY TUNA

360 TL

Add to Basket